Menu

Osobní údaje

Jakákoliv badatelská práce se neobejde bez základních rodinných informací. Před započetím prosím prostudujte své osobní rodinné archivy, případně kontaktujte nejstarší žijící příbuzné a opatřete tyto informace a dokumenty:

V případě, že bádání zahrnuje osoby, jejíž údaje jsou ještě stále umístěny v živé matrice, je zapotřebí vystavit úředně ověřenou plnou moc.

Vzhledem k tomu, že drtivá většina informací je osobního charakteru, je při bádání striktně dodržován Zákon č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. S veškerými daty, údaji a materiály dodanými zadavatelem služby je dle toho tak nakládáno a znemožněno jejich zneužití, kopírování či čtení neoprávněnými osobami. Výsledky výzkumu nejsou veřejně přístupny nebo publikovány.